Najświętsze Imię Jezus – Imię, na które zegnie się wszelkie kolano

Jezus ChrystusIstnieje wiele imion, którymi określano Syna Bożego. Już prorok Izajasz wymienia ich cały szereg: Emmanuel (Iz 7, 14), Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (Iz 9, 6). Prorocy: Daniel i Ezechiel nazywają Mesjasza „Synem człowieczym” (Dn 7, 13), a Zachariasz powie o Nim: „a imię Jego Odrośl” (Za 6, 12). W Nowym Testamencie św. Jan Apostoł nazwie Syna Bożego „Słowem” (J 1, 1). Sam Jezus Chrystus da sobie nazwy: Syn człowieczy (Mt 24, 27. 30. 37. 39. 44), Światłość świata (J 8, 12), Droga, Prawda i Życie, Dobry Pasterz (J 10, 11; 14, 6) itp. Wszakże imieniem własnym Wcielonego Słowa jest Imię Jezus.Ono bowiem zostało nadane Mu przez samego niebieskiego Ojca jako imię własne:

W szóstym miesiącu (od zwiastowania Zachariaszowi narodzenia św. Jana Chrzciciela) posłał Bóg Ojciec anioła Gabriela do miasta zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef… anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna i nadasz Mu imię Jezus” (Łk 1, 26-31).

Św. Mateusz przypomina, że to samo polecenie otrzymał również św. Józef:

Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 20-21).

Pod tym też imieniem Słowo Wcielone odbiera największą cześć. Etymologicznie hebrajskie imię Jezus znaczy tyle, co Zbawca. Tak więc imię było synonimem posłannictwa, celu, dla którego Syn Boży przyszedł na ziemię. Imię to nadano Synowi Bożemu w ósmym dniu po narodzeniu, który liturgicznie przypada dnia 1 stycznia. Św. Łukasz tak nam krótko opisuje to wydarzenie:

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie (Matki) (Łk 2, 21).

Jezus ChrystusSam Jezus powiedział o swoim Imieniu:

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna” (J 16, 23-24).

„Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego pili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16, 17-18).

Apostołowie zawierzyli Chrystusowej obietnicy i spełniła się ona na nich w całej pełni. W imię Chrystusa czynili cuda. Św. Piotr do napotkanego kaleki od urodzenia mówi:

„Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!” (Dz 3, 6).

Do zdumionego tym cudem tłumu Apostoł mówi:

„Przez wiarę w Jego Imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, Imię to przywróciło siły” (Dz 3, 16).

To samo wyznanie powtórzy także przed najwyższą Radą żydowską:

„Jeżeli przesłuchujecie nas w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że przez Niego ten człowiek stanął zdrowy… I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 10-12).

Św. Paweł Imieniu Jezusa oddaje najwyższe pochwały:

Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych (Flp 1, 8-10).

Wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko (czyńcie) w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego (Kol 3, 17).

Jako cel swojej całej niezmordowanej działalności apostolskiej św. Paweł wskazuje:

Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa (Dz 16, 18).

Także św. Paweł w imię Jezusa czynił cuda. Do szatana, który opętał pewną dziewczynę, woła:

„Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł!” (Dz 16, 18).

Kult Imienia Jezus ma więc głębokie uzasadnienie w Piśmie Świętym. Tekstów to potwierdzających można by przytoczyć znacznie więcej (J 14, 13-14; Dz 5, 40-41; 9, 15-16; Hbr 1, 4; Rz 10, 13; 2 Kor 5, 20; Ap 7, 1-11). Św. Paweł tak się rozmiłował w tym Najświętszym Imieniu, że w swoich pismach wymienia je aż 254 razy.

Kult Imienia Jezus jest żywy także w tradycji Kościoła. Św. Efrem, ilekroć napotkał to imię wypisane czy wyryte, całował je ze czcią. Orygenes o tym Imieniu pisze:

Imię Jezus – to imię Wszechmocnego… To imię Pańskie niech będzie błogosławione na wieki.

Św. Jan Złotousty:

Imię Jezusa Chrystusa, gdy je uważnie rozważymy, oznajmia nam całe jego dobrodziejstwo. Nie bez przyczyny bowiem zostało nam dane. Jest ono skarbcem tysiąca dóbr.

Przepiękny hymn ku czci Imienia Jezus ułożył św. Bernard z Clairvaux:

Wszystkie Boże przymioty dają się słyszeć uszom moim na dźwięk Imienia Jezus. Czczym jest wszelki pokarm, gdy tym olejem nie jest namaszczony… Gdy piszesz, nie rozumiem, gdy tam nie czytam Jezusa. Gdy dyskusję wiedziesz i rozmawiasz, nie pojmuję, gdy nie dźwięczy w niej Imię Jezus… Jezus jest miodem w ustach moich, słodką melodią w uszach, radosną uciechą w sercu… Smuci się kto z was? Niech tylko Jezus przyjdzie do jego serca, niech wypłynie na jego usta – a oto wobec światłości Jego Imienia pierzchnie każda chmura i powróci wesele (Sermo 15 super Cantica).

Św. Bernardyn ze Sieny nosił ze sobą tablicę, na której złotymi głoskami był wypisany monogram Pana Jezusa i w każdym kazaniu adorował to Imię. Mówił:

O Imię Jezusa, wyniesione ponad wszelkie imię! O Imię zwycięskie! Radości aniołów, szczęście sprawiedliwych, przerażenie potępionych… Umysł się miesza, język drętwieje, wargi niezdolne są wyrzec słowo, gdy się ma sławić Najświętsze Imię Jezusa.

Syn duchowy św. Bernardyna, bł. Władysław z Gielniowa, każde swoje kazanie rozpoczynał od Imienia Jezusa. W znanym wierszu o Męce Pańskiej każdą nową strofę rozpoczyna tym Najświętszym Imieniem. Kiedy w Wielki Piątek 1505 r. wymawiał Imię Jezus, wpadł w zachwyt i został porwany na oczach słuchaczy nad ambonę.

Św. Wawrzyniec Justynian pisze:

W przeciwnościach, w niebezpieczeństwach, w lęku – w domu, na drodze, na pustkowiu, na falach – gdziekolwiek się znajdziesz, wszędzie wzywaj Imienia Zbawiciela.

Św. Redegunda, bł. Henryk Suzo i św. Joanna de Chantal na piersiach swoich wyryli Imię Jezusa. Św. Ignacy Loyola umieścił w herbie założonego przez siebie zakonu jezuitów monogram imienia Jezus.

W wieku XV powstała litania do Imienia Jezus, co dowodzi powszechności kultu tegoż Imienia. Zwyczajem powszechnym we wszystkich niemal językach świata stało się pozdrowienie chrześcijańskie: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

Pan Jezus ma jeszcze imię drugie, nadane Mu przez proroków i Jego wiernych wyznawców. Jest nim greckie imię Chrystus (hebrajskie – Mesjasz). Oznacza ono tyle, co „namaszczony” lub „Pomazaniec Pański”. Namaszczano w Starym Testamencie królów i arcykapłanów, a Duchem Świętym byli namaszczeni prorocy. Chrystus Pan jest Królem; jest Kapłanem (por. Hbr 4, 14 – 12, 2); jest także Prorokiem – On bowiem był celem wszystkich proroctw. On również wiele rzeczy przepowiedział: o sobie, jak też odnośnie losów ludzkości i świata. Od imienia Chrystusa otrzymali także imię Jego wyznawcy, najpierw w Antiochii, potem niedługo w całym świecie:

W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami (Dz 11, 26).

Ojcowie Kościoła i święci wiele razy podkreślali wagę tego Imienia. Tertulian pisze:

Chrześcijanin – to drugi Chrystus.

Św. Pacjanowi przypisuje się piękne wyznanie:

Imię moje – chrześcijanin, nazwisko – katolik.

Św. Grzegorz z Nyssy napomina:

Jesteś chrześcijaninem, naśladuj Chrystusa… Nie noś tego Imienia na próżno.

Podobnie pisze św. Leon I Wielki:

Poznaj chrześcijaninie, godność twoją… Pamiętaj, jakiego Ciała jesteś członkiem.

Św. Bernard przypomina:

Od Chrystusa nazywamy się chrześcijanami… Czyż przeto nie tą drogą, którą podążał Chrystus, i my powinniśmy podążać? Chrześcijanie otrzymali imię od Chrystusa. To zaś zobowiązuje do czynu chrześcijańskiego – byśmy, będąc spadkobiercami imienia, byli również spadkobiercami Jego cnót.

Do pierwszych i najpowszechniej spotykanych jeszcze dzisiaj symboli Jezusa Chrystusa należą Jego monogramy. W sztuce starożytnej były one wyrazem osoby. Najdawniejsze pochodzą już z wieku III. Do najdawniejszych należą: I X, co oznacza Jezus Chrystus; X P, co znaczy Chrystus; litery I i X nałożone na siebie, co oznacza Jezus Chrystus; wreszcie najczęściej spotykane monogramy IHS, literę P z nałożoną na nią literą X, co również oznacza Jezus Chrystus. Ostatni symbol ma o tyle jeszcze wymowę, że wyraźnie określa, iż Chrystus stał się naszym Zbawicielem przez ofiarę krzyża. Symbol przedostatni natomiast wywodzi się od czasów cesarza Konstantyna I Wielkiego, kiedy to ów władca kazał na sztandarach swoich wojsk umieścić ten symbol (po roku 313). Najwięcej rozpowszechnił się też on w świecie. Często do tego symbolu dodawano inne, wieniec laurowy jako znak zwycięstwa, litery alfa i omega, co oznacza wieczność i bóstwo Jezusa Chrystusa itp.

Od wieku XV bardzo popularny stał się monogram Pana Jezusa, złożony z trzech liter: IHS. Jest to zlatinizowany skrót grecki imion: Iesus Christus. Wreszcie symbolem Pana Jezusa najdawniejszym, bo sięgającym wieku II, jest słowo greckieIchthys („ryba”). Był to umowny znak rozpoznawczy dla chrześcijan w czasie prześladowań. W literach tego słowa chrześcijanie odczytywali skrót greckich słów:Jesous Christos Theou Yios Soter, co znaczy: Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel.

W Starym Testamencie tak wielką czcią otaczano imię Boga, że nie wolno go było wymawiać nawet kapłanom. Przy czytaniu publicznym zamieniano imię Jahwe na określenia zastępcze: Pan, Władca itp. Cześć Imienia Bożego wymaga, aby i dziś nie wymawiać go bez potrzeby. Drugie przykazanie Dekalogu mówi wyraźnie: „Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremnie”.

Papież Klemens XII (+ 1534) pozwolił na osobne oficjum i Mszę świętą o Imieniu Jezus. Papież Innocenty XIII rozciągnął to święto na cały Kościół (1721), a papież św. Pius X wyznaczył je na niedzielę po Nowym Roku lub – gdy tej zabraknie – na 2 stycznia. Najnowsze, trzecie wydanie Mszału Rzymskiego, przypisało je jako wspomnienie dowolne na dzień 3 stycznia.

Prawosławie praktykuje Modlitwę Jezusową, polegającą na wielokrotnym powtarzaniu imienia Jezus, znaną od pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ewangelia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Najświętsze Imię Jezus – Imię, na które zegnie się wszelkie kolano

 1. Litania do Najświętszego Imienia Jezus

  Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
  Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, odblasku Ojca, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, jasności światła wiecznego, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, królu chwały, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, słońce sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami.
  Jezu najmilszy, zmiłuj się nad nami.
  Jezu przedziwny, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, Boże mocny, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, Ojcze na wieki, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, wielkiej rady zwiastunie, zmiłuj się nad nami.
  Jezu najmożniejszy, zmiłuj się nad nami.
  Jezu najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami.
  Jezu najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami.
  Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, miłujący nas, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, Boże pokoju, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, dawco żywota, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, cnót przykładzie, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, pragnący dusz naszych, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, Boże nasz, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, ucieczko nasza, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, Ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, dobry pasterzu, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, drogo i życie nasze, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, wesele Aniołów, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, królu Patriarchów, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, mistrzu Apostołów, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, nauczycielu Ewangelistów, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, męstwo Męczenników, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, światłości Wyznawców, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, czystości Dziewic, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, korono Wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.
  Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
  Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
  Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu.
  Od grzechu każdego, wybaw nas, Jezu.
  Od gniewu Twego, wybaw nas, Jezu.
  Od sideł szatańskich, wybaw nas, Jezu.
  Od ducha nieczystości, wybaw nas, Jezu.
  Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Jezu.
  Od zaniedbania natchnień Twoich, wybaw nas, Jezu.
  Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego, wybaw nas, Jezu.
  Przez Narodzenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
  Przez Dziecięctwo Twoje, wybaw nas, Jezu.
  Przez najświętsze życie Twoje, wybaw nas, Jezu.
  Przez trudy Twoje, wybaw nas, Jezu.
  Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją, wybaw nas, Jezu.
  Przez krzyż i opuszczenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
  Przez omdlenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
  Przez śmierć i pogrzeb Twój, wybaw nas, Jezu.
  Przez Zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas, Jezu.
  Przez Wniebowstąpienie Twoje, wybaw nas, Jezu.
  Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu, wybaw nas, Jezu.
  Przez radości Twoje, wybaw nas, Jezu.
  Przez chwałę twoją, wybaw nas, Jezu.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.
  Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
  Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone”;  daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, * abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
  Albo:
  Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, * albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 2. Pingback: Najświętsze Imię Jezus – Imię, na które zegnie się wszelkie kolano | W obronie Wiary i Tradycji – portal katolicki

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s